Algemene voorwaarden Vallei Campers

Algemene Voorwaarden Vallei Campers

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. TraBuCon BVBA handelend onder Vallei Campers: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Ingeschreven bij het ondernemingsloket onder ondernemingsnummer 0667571123 (B).
 2. Huurder: de persoon die van Vallei Campers een camper huurt;
 3. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Vallei Campers en de huurder;
 4. Camper: de camper die door de huurder van Vallei Campers wordt gehuurd;
 5. Bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
 6. Website: de website www.valleicampers.nl die door Vallei Campers wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Vallei Campers en de huurder.

2.2. Vallei Campers is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Vallei Campers en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

 1. doordat de huurder en Vallei Campers de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of
 2. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Vallei Campers de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Vallei Campers de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Vallei Campers de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Vallei Campers

4.1. Vallei Campers kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigings-e-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk, nadat hij de reservering geplaatst heeft, daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling binnen 14 dagen aan de huurder terugbetaald.

4.2. Vallei Campers is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering reeds is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het tenietgaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Vallei Campers geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Vallei Campers de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Vallei Campers de aanbetaling binnen 14 dagen aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Vallei Campers niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur en eindigt op zaterdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode met een gedeelte van een dag, wordt één daghuur (⅐de deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 500,- aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de borgstelling in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. Indien Vallei Campers de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Vallei Campers het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Per week zijn 1.500 kilometer in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld. De meerprijs voor iedere extra gereden kilometer is € 0,25.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA plus Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.500,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag, zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde persoon of personen, is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Vallei Campers

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.500,-. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Vallei Campers is nagekomen, na 2 weken nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten en/of bekeuringen. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade, waar Vallei Campers overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Vallei Campers, boven de waarborgsom aan Vallei Campers betalen. Indien noodzakelijk, wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

Voor de eventuele bekeuringen die later na de 2 weken zijn binnenkomen blijft de huurder aanspreekbaar en zal een betaalverzoek gedaan worden, als deze niet betaald is geworden zal de boeten op naam gezet worden van de huurder zodat de instantie dit rechtstreeks kan verhalen. Hiervoor zullen dan wel 75 EUR administratie kosten in rekening worden gebracht.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging of ontvangst van de e-mail geldt hierbij als annuleringsdatum. Vallei Campers raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

 1. bij annulering tot 16 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
 2. bij annulering tussen 8 en 16 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom;
 3. bij annulering korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Note: bij een wijziging in uw reisplan, om welke reden dan ook, gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden, aangezien de camper een vervoermiddel is en dus niet gekoppeld is aan een reisbestemming.

Artikel 10.4. Annuleren i.v.m. Corona. Zoals hierboven ook genoemd, huurt u met een camper een vervoermiddel en is deze niet gekoppeld aan een reisbestemming. Daarom gelden ook onze reguliere annuleringsvoorwaarden in het geval van annuleren bij een aanpassing van het reisadvies en inreisbeperkingen i.v.m. Corona. Een camper voorziet juist maximaal in vrijheid en flexibiliteit als het gaat om reisdoel en route. Uiteraard is het verstandig om de Algemene Voorwaarden te checken bij uw annuleringsverzekering.

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 50% van de huursom te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 75% van de huursom te betalen. De huurder dient de resterende respectievelijk 50% en 25% van de huursom plus de waarborgsom uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer xxxxxx t.n.v Vallei Campers

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Vallei Campers de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Vallei Campers het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Vallei Campers verschuldigd is, dan stuurt Vallei Campers de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Vallei Campers de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder, naast het dan verschuldigde totaalbedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen/inleveren dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering. Om misverstanden te voorkomen zal er gebruik worden gemaakt van een digitaal inname- en uitgifteformulier. Hiervoor dienen zowel de huurder als de verhuurder te ondertekenen. Van de camper worden foto’s gemaakt bij start verhuur.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van Vallei Campers goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio, achteruitrijcamera, luifel en fietsenrek, is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.4. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder per omgaande Vallei Campers telefonisch en daarna per Email op de hoogte te stellen met uitleg.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten, zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde of onkundige niet door Vallei Campers geïnstrueerde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz., zijn geheel voor rekening van de huurder, deze aansprakelijkheid is hoofdelijk.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Vallei Campers

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten omdat er dan sprake is van overmacht. Tevens kan door een defect aan een onderdeel van de camper tijdens de huurperiode de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle AdBlue® tank, lege schoon watertank, lege afval watertank, leeg cassettetoilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Bij inleveren van de camper dient de brandstoftank gevuld te zijn.

14.2. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon te zijn, de schoon watertank leeg, afval watertank en het cassettetoilet leeg- en schoongemaakt en met een volle brandstof- en AdBlue® tank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

 1. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;
 2. € 100,00 voor het reinigen van de buitenzijde;
 3. € 50,00 voor het ledigen van de afval watertank;
 4. € 100,00 voor het ledigen en het schoonmaken van het cassettetoilet;
 5. € 30,00 voor het voltanken van de brandstof- en/of AdBlue® tank plus de brandstofkosten.

14.3. Wanneer er schade aan inventaris is ontstaan of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Vallei Campers achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen en monteren in rekening gebracht.

Artikel 15. Verbruikskosten

15.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 16. Bestuurder

16.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper, of aantoonbare ervaring hebben met het rijden van een C/D rijbewijs. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper met rijbewijs B dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend van 3.000 tot 3.100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, vers ? watertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper. Voor het besturen van de camper met rijbewijs C1 dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend tot 5.400 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, vers ? watertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

16.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

16.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Vallei Campers zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 17. Verplichtingen van de huurder

17.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze Algemene Voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de Algemene Voorwaarden in acht neemt. De huurder is ten aller tijden verantwoordelijk voor de camper en het naleven van de Algemene Voorwaarden.

17.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Vallei Campers Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

17.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

17.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is nadrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

17.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

17.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Vallei Campers die voortvloeien uit de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Vallei Campers daardoor lijdt.

Artikel 18. Instructie

18.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. De gebruikershandleidingen van het vervoermiddel worden aan de huurder meegegeven.

Artikel 19. Welke landen mogen worden bezocht

19.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Vallei Campers aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 20. Diversen

20.1. Huisdieren zijn onder voorwaarden toegestaan. Indien er in de camper een huisdier aanwezig is geweest zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 1.000,- op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade e/o kosten van de reiniging.

20.2. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,- op de borg ingehouden.

Artikel 21. Parkeren

21.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Vallei Campers tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en volledig gratis. Vallei Campers is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. Vallei Campers is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke geen beschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

22.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. Vallei Campers is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

22.3. Vallei Campers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 2. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

22.4. Vallei Campers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vallei Campers is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

22.5. Vallei Campers is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

22.6. Vallei Campers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

22.7. Indien Vallei Campers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vallei Campers beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vallei Campers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vallei Campers beperkt tot de huursom.

22.8. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vallei Campers

Artikel 23. Verwerking van persoonsgegevens

23.1. Vallei Campers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

23.2. Het is Vallei Campers toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

 1. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Vallei Campers;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Vallei Campers

23.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, Postbus 1100, 3980 DC  Bunnik naast Vallei Campers verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 24. Geschillenregeling, Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1. Op elke overeenkomst tussen Vallei Campers en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

24.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Vallei Campers worden beslecht in eerste instantie door een bindende arbitrage instituut of alternatieve geschil beslechtende instantie mogelijk om het geschil op te lossen tussen Huurder en Verhuurder onderling. De huurder heeft 10 werkdagen de tijd, nadat Vallei Campers zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om een voorstel te doen welke arbitrage haar voorkeur heeft.

24.3 Mocht deze arbitrage geen positief gevolg hebben en een oordeel voorliggen binnen 8 weken na beroeping op geschillenregeling dan is de in Nederland rechter bevoegd en zal Den Bosch de bevoegde Rechtbank zijn.

20 oktober 2022

Wilt u de algemene voorwaarden in PDF ontvangen of wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden? vul dan hieronder het formulier in.